Populierstraat 109, 2565 MK Den Haag 070 364 88 08
StudentenDocentenOpleiders

Studenten

Welkom

Allereerst willen we je van harte welkom heten bij het Haags Inductie Programma, een project dat ondersteund wordt door alle besturen van scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en de gemeente Den Haag. Wij vinden het belangrijk dat jij van startbekwame docent kunt uitgroeien tot vakbekwame docent en ondersteunen jou daar graag in met passende professionaliseringstrajecten en begeleiding op de werkplek.

Waarom?

Meer vakbekwame docenten voor de klas!

Ook de komende jaren is er in de regio Den Haag een kwalitatief en kwantitatief lerarentekort. Tegelijk constateert men landelijk een daling van de begeleiding van starters wat uitval van aanstormend nieuw talent in de hand werkt. Via het HIP slaan de besturen en de gemeente de handen ineen voor een goede begeleiding voor starters van alle VO-scholen in Den Haag en de Haagse regio zodat zij uit kunnen groeien tot vakbekwame docenten voor onze leerlingen.

Opleidingsscholen

Bijna alle VO-scholen in Den Haag en de Haagse regio zijn aangesloten bij één van de vier opleidingsscholen in Den Haag, te weten de OSH, NOD, HOS en 4OLS. Deze opleidingsscholen werken al nauw met elkaar samen om voldoende studenten op te leiden tot startbekwame docenten voor Den Haag en de Haagse regio. In het landelijk kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie dat is opgesteld om de kwaliteit van opleidingsscholen te waarborgen, stimuleert men opleidingsscholen om het voortouw te nemen om te komen tot een doorlopende leerlijn van Samen Opleiden naar Inductie. Binnen het HIP werken de vier opleidingsscholen samen om starters zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot vakbekwame docent.

 

Zij-instroom

Landelijk is er sprake van een toenemende flexibilisering van opleidingstrajecten en een daarmee gepaard gaande toename van zij-instromers die regelmatig niet goed binnen de reguliere opleidingstrajecten van de opleidingsscholen passen. Vanuit het HIP willen we zij-instromers met een aanstelling zo goed mogelijk ondersteunen bij hun opleiding tot startbekwame docenten door een aanbod te creëren dat mogelijkheid biedt tot maatwerk.

Hoe?

Om een doorlopende leerlijn mogelijk te maken van Samen Opleiden richting inductie en om goed aan te sluiten bij de professionaliserings- en begeleidingsbehoefte van de starters en hun begeleiders in het Haagse is er een werkgroep inductie geformeerd die bestaat uit een afvaardiging van de werkgroepen en ledenraden/stuurgroepen van de vier Haagse opleidingsscholen. De werkgroep inductie draagt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van het aanvullende Haagse Inductieprogramma. Op gezette tijden halen deelnemers uit de werkgroep in de eigen gremia van de Haagse opleidingsscholen feedback op en informeren zij de partners over relevante ontwikkelingen binnen het HIP. De werkgroep wordt bij hun werkzaamheden ondersteund door twee programmamanagers uit de Haagse opleidingsscholen. 

Programma

Het programma van het Haags Inductie Programma is tweeledig: 

  • professionaliseringstrajecten gericht op het ondersteunen van de starters en hun begeleiders  
  • begeleiding bij beroepsbeoefening op de werkplek.  

Professionaliseringstrajecten

Om een doorgaande leerlijn zichtbaar te maken worden de professionaliserinsgmodules voor de startende docenten ondergebracht in de leerlijn didactiek (rood), pedagogiek (geel) en professional (blauw). Dit onderscheid geldt niet voor het professionaliseringsprogramma voor begeleiders. Zowel voor de startende docenten als voor de begeleiders wordt er een indicatie gegeven (fases één, twee en drie) in welke fase van ontwikkeling een bepaalde module het beste past. Zoals gezegd betreft het slechts een indicatie: Opleiden en professionaliseren is immers maatwerk!   

Starters, begeleiders van de starters en de scholen kunnen zelf, indien gewenst, passende maatwerktrajecten samenstellen vanuit het gehele aanbod. Deelname is dus niet verplicht.  

Begeleiding bij beroepsoefening op de werkplek

Een leraar heeft een uitdagend en verantwoordelijk beroep. Soms is het fijn om als starter of als begeleider van starters te sparren met een Haagse onderwijsexpert die een bredere blik heeft dan op het onderwijs alleen. Alle trajecten gericht op “begeleiding op de werkplek” bieden ruimte voor maatwerk.   

Als startende docent kun je gebruik maken van individuele coachingstrajecten en intervisiebijeenkomsten. De coaches van het Haags Inductie Programma zijn ervaren en gecertificeerd en gaan graag gezamenlijk met jou aan de slag. 

Als begeleider van starters is er ook een mogelijkheid om te sparren met ervaren schoolopleiders/Bossen. Er is een breed begeleidingsaanbod beschikbaar in de vorm van koppeltrajecten, intervisiebijeenkomsten en PLG’s.  

Informeel leren voor starters en hun begeleiders vindt plaats tijdens netwerkbijeenkomsten: de onderwijscafé’s.

Inschrijven?

Ga naar het inschrijfformulier en meld je aan. Deelname aan het programma is gratis.

© 2023 Knijnenburg Producties