Populierstraat 109, 2565 MK Den Haag 070 364 88 08
StudentenDocentenOpleiders

Missie en Visie

Missie

De missie van de vier Haagse opleidingsscholen is om gezamenlijk voldoende gekwalificeerde eerste- en tweedegraads docenten op te leiden, verder te professionaliseren en te behouden voor de Haagse regio. Het Haags Inductie Programma streeft ernaar om docenten die in dienst zijn bij een VO-school in de Haagse regio maximale en effectieve ondersteuning te bieden bij hun ontwikkeling van startbekwame tot vakbekwame docent. Onze doelgroep bestaat uit beginnende docenten, docenten die nieuw starten op een school in de Haagse regio, docenten zonder bevoegdheid, zij-instromers en studenten met een aanstelling.
 

Visie

De Haagse grootstedelijke context
Den Haag is een internationale stad van vrede en recht. Vanuit de hele wereld trekt de stad mensen aan die met elkaar samenwerken en kennis delen om wereldwijde problemen op te lossen om zo gezamenlijk aan een duurzame toekomst te bouwen. Deze unieke internationale positie is zichtbaar in de diversiteit die de Haagse (opleidings)scholen kenmerkt als het gaat om onderwijsconcepten, leerlingpopulaties en medewerkers. 

Het beroep van de Haagse leraar
Een leraar heeft een uitdagend en verantwoordelijk beroep. Een beroep dat door maatschappelijke veranderingen steeds in beweging is wat vraagt dat een docent zich blijvend wil ontwikkelen zowel zelfstandig als in samenwerking met andere betrokkenen uit het veld. Dit laatste in combinatie met de diversiteit die zo kenmerkend is voor de Haagse regio vraagt op zowel opleidings- als professionaliseringsniveau om maatwerk. 

Leren en opleiden van leraren in de Haagse grootstedelijke context
De vier Haagse opleidingsscholen hebben hun unieke eigenheid en kleinschaligheid. Daarnaast delen zij kennis en werken overkoepelend samen om voldoende gekwalificeerde eerste- en tweedegraads docenten op te leiden, te professionaliseren en te behouden voor de Haagse regio. Eén en ander gebeurt door gezamenlijk een breed professionaliserings- en begeleidingsaanbod te creëren op school- en op Haags niveau op professioneel, vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch gebied op een manier die recht doet aan de diversiteit aan Haagse onderwijsconcepten, leerlingpopulaties en medewerkers. Zo kunnen we maximale ondersteuning garanderen voor alle beginnende docenten, docenten die nieuw starten op een school in de Haagse regio, docenten zonder bevoegdheid, zij-instromers en studenten met een aanstelling in hun groei van startbekwame tot vakbekwame docenten. 

Het professionaliseringsprogramma biedt een variatie aan vormen van leren. Peercoaching, workshops, vormen van samenwerkend leren, Webinars, intervisie, literatuur: de betrokkenen hebben heel veel mogelijkheden om zich op verschillende vlakken en manieren te ontwikkelen. Startende docenten komen derhalve zowel op school als op Haags overkoepelend niveau met elkaar en met diverse experts uit het (Haagse) onderwijsveld in contact. De verschillende perspectieven en invalshoeken dienen als vliegwiel voor het professionaliseringsproces. In de diverse trajecten is er naast aandacht voor kwalificatie, ook volop aandacht en ruimte voor socialisatie en subjectivicatie: Betrokkenen leren gaandeweg de diverse organisaties en bijbehorende visies kennen. Op deze manier worden zij deel van tradities en praktijken van de Haagse (opleidings)scholen (Biesta, 2014). 

Het leren van de startende docenten vindt plaats in een veilig leerklimaat waarin er voldoende tijd en ruimte is om je het vak van docent eigen maken. Een leerklimaat waarin voldoende aandacht is voor de behoefte aan relatie, autonomie en competentie van de lerenden (Stevens, 2004). Startende docenten moeten het gevoel krijgen dat ze erbij horen, dat ze gezien worden en dat ze invloed hebben op hun eigen leerproces. De startende collega is dan ook altijd eigenaar van zijn of haar eigen opleidings-, begeleidings- en/of professionaliseringstraject. Met behulp van feedback van gecertificeerde begeleiders maakt de startende collega een keuze uit het aanbod afgestemd op zijn of haar specifieke leerbehoefte. 

Het maken van eigen keuzes en het dragen van eigen verantwoordelijkheid voor het opleidings-, begeleidings- en/of professionaliseringstraject draagt bij aan een stevige professionele identiteit die zich kenmerkt door oplossingsgerichtheid, zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie. Iets wat belangrijk is in een maatschappij die aan continue verandering en beweging onderhevig is. Het ontwikkelen van een stevige professionele identiteit zien wij als de basis van het opleiden tot duurzaam docentschap. Een basis waar een leven lang leren geen vraag maar een gegeven is. Binnen het Haagse Inductie Programma zien en ervaren de startende docenten zelf de kracht van diversiteit, samenwerken en kennis delen, hetgeen zo kenmerkend is voor de Haagse regio. Dit leidt ertoe dat ook de leerlingen impliciet van deze ervaringen zullen profiteren

De rol en positie van startende leraren
De Haagse opleidingsscholen onderkennen expliciet het innovatief professioneel potentieel binnen de (opleidings)school (VO-raad, 2020) van de startende collega’s. Het Haags Inductie Programma draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van starters van startbekwaam naar vakbekwaam maar de starters dragen op hun beurt bij aan het ontwikkelen van de vakbekwaamheid van collega’s die al langer werkzaam zijn binnen het Haagse onderwijsveld. Hun frisse blik, nieuwe kennis, netwerken en ideeën dragen bij aan onderwijsvernieuwing en onderwijsverandering. Starters zijn een spiegel voor de organisatie waar het gaat om inhoud en organisatievorm. Met hun diversiteit zijn ze een verrijking voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

 

© 2023 Knijnenburg Producties