Wat biedt het HIP aan en hoe kan ik gebruik maken van het programma?

Het HIP biedt professionaliserings- en coachingstrajecten gericht op het ondersteunen van starters en hun begeleiders. 

Hoe neem ik deel aan het HIP?

  1. Je kijkt of je in de doelgroep past
  2. Je oriënteert je op het programma
  3. Vind je niet wat je zoekt? Neem contact met ons op!
  4. Je kiest één of meerdere passende trajecten en schrijft je in via de agenda. Deelname is gratis. Inschrijven kan tot 7 dagen voor aanvang van een module. Ben je te laat met inschrijven en heb je wel interesse, neem dan contact met ons op.
  5. Je krijgt binnen 10 minuten een bevestigingsmail dat je bent ingeschreven. Krijg je geen mail, neem dan contact met ons op! *
  6. Twee weken voordat de module start, ontvang je van ons een mail als reminder dat je bent ingeschreven. Deze mail bevat aanvullende informatie over o.a. locatie.
  7. Ben je toch verhinderd? Meld je dan ruim van tevoren af. Afmeldingen worden doorgeven aan je school
  8. Na afloop van de cursus ontvang je van ons een korte enquête. Vul deze in: wij willen heel graag van jullie weten of we de juiste dingen doen en of we die goed doen!
  9. Uiteraard ontvang je van ons na deelname een certificaat.

* Indien je gekozen hebt voor coaching dan geldt dat we na stap 5 binnen een week contact met je opnemen om je te koppelen aan één van onze coaches. Na afloop van het coachingstraject ontvang je een enquête. Wij vinden het belangrijk om zeker te weten dat onze coachingstrajecten naar wens zijn verlopen.

Waarom?

Meer vakbekwame docenten voor de klas in de regio Den Haag!

De komende jaren is er in onze regio een kwalitatief en kwantitatief lerarentekort.

Er is landelijk een daling van de begeleiding van starters, wat uitval van aanstormend nieuw talent in de hand werkt.

Via het HIP slaan de besturen en de gemeente de handen ineen voor een goede begeleiding voor alle starters van alle VO-scholen in Den Haag en de Haagse regio.

Wat?

Het HIP biedt professionaliserings- en begeleidingstrajecten op maat ter ondersteuning van de starter en hun begeleiders.

De trajecten vormen een doorlopende professionaliseringslijn met de programma’s van de vier Haagse VO-opleidingsscholen en zijn aanvullend op de inductieprogramma’s in de scholen.

Hoe?

De trajecten worden samengesteld door een overkoepelende werkgroep inductie bestaande uit een afvaardiging van de werkgroepen en ledenraden/stuurgroepen van de vier Haagse opleidingsscholen.

De deelnemers uit de werkgroep halen in de eigen gremia van de Haagse opleidingsscholen feedback op en informeren de partners over relevante ontwikkelingen binnen het HIP.

De werkgroep wordt bij hun werkzaamheden ondersteund door programmamanagers uit de Haagse opleidingsscholen.

Over ons

Organisatie

Het Haags Inductie Programma wordt ondersteund door alle Haagse VO-besturen en is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Het initiatief tot deze samenwerking ligt mede bij de vier opleidingsscholen in Den Haag, te weten de OSH , NOD , HOS en 4OLS . Deze opleidingsscholen werken intensief samen in de Haagse regio om zo veel mogelijk studenten op te leiden tot startbekwaam en om starters zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot vakbekwame docent.


Even voorstellen:

Gabi
Holtgrefe

Programmamanager

Alette
Boone

Programmamanager

Missie

De missie van de vier Haagse opleidingsscholen is om gezamenlijk voldoende gekwalificeerde eerste- en tweedegraads docenten op te leiden, verder te professionaliseren en te behouden voor de Haagse regio. Het Haags Inductie Programma streeft ernaar om docenten die in dienst zijn bij een VO-school in de Haagse regio maximale en effectieve ondersteuning te bieden bij hun ontwikkeling van startbekwame tot vakbekwame docent. Onze doelgroep bestaat uit beginnende docenten, docenten die nieuw starten op een school in de Haagse regio, docenten zonder bevoegdheid, docenten met een PO-bevoegdheid die starten in het VO, zij-instromers, studenten met een aanstelling, onderwijsassistenten en hun begeleiders.

Visie

De Haagse grootstedelijke context

Den Haag is een internationale stad van vrede en recht. Vanuit de hele wereld trekt de stad mensen aan die met elkaar samenwerken en kennis delen om wereldwijde problemen op te lossen om zo gezamenlijk aan een duurzame toekomst te bouwen. Deze unieke internationale positie is zichtbaar in de diversiteit die de Haagse (opleidings)scholen kenmerkt als het gaat om onderwijsconcepten, leerlingpopulaties en medewerkers.

Het beroep van de Haagse leraar

Een leraar heeft een uitdagend en verantwoordelijk beroep. Een beroep dat door maatschappelijke veranderingen steeds in beweging is wat vraagt dat een docent zich blijvend wil ontwikkelen zowel zelfstandig als in samenwerking met andere betrokkenen uit het veld. Dit laatste in combinatie met de diversiteit die zo kenmerkend is voor de Haagse regio vraagt op zowel opleidings- als professionaliseringsniveau om maatwerk.

Inductie van leraren in de Haagse grootstedelijke context

De vier Haagse opleidingsscholen hebben hun unieke eigenheid en kleinschaligheid. Daarnaast delen zij kennis en werken overkoepelend samen om voldoende gekwalificeerde eerste- en tweedegraads docenten op te leiden, te professionaliseren en te behouden voor de Haagse regio. Eén en ander gebeurt door gezamenlijk een breed professionaliserings- en begeleidingsaanbod te creëren op school- en op Haags niveau op professioneel, vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch gebied op een manier die recht doet aan de diversiteit aan Haagse onderwijsconcepten, leerlingpopulaties en medewerkers. Zo kunnen we maximale ondersteuning garanderen voor alle beginnende docenten, docenten die nieuw starten op een school in de Haagse regio, docenten zonder bevoegdheid, docenten met een PO-bevoegdheid die starten in het VO, zij-instromers en studenten met een aanstelling in hun groei van startbekwame tot vakbekwame docenten. In aansluiting op het professionaliserings- en begeleidingsprogramma voor starters is er ook een programma voor begeleiders van de hiervoor genoemde doelgroep.

Haagse diversiteit als vliegwiel voor het professionaliserings-proces

Het professionaliserings- en begeleidingsprogramma voor starters en hun begeleiders biedt een variatie aan vormen van leren. Peercoaching, workshops, vormen van samenwerkend leren, Webinars, intervisie, literatuur: de betrokkenen hebben heel veel mogelijkheden om zich op verschillende vlakken en manieren te ontwikkelen. Startende docenten en hun begeleiders komen derhalve zowel op school als op Haags overkoepelend niveau met elkaar en met diverse experts uit het (Haagse) onderwijsveld in contact. De verschillende perspectieven en invalshoeken dienen als vliegwiel voor het professionaliseringsproces. In de diverse trajecten is er naast aandacht voor kwalificatie, ook volop aandacht en ruimte voor socialisatie en subjectivicatie: Betrokkenen leren gaandeweg de diverse organisaties en bijbehorende visies kennen. Op deze manier worden zij deel van tradities en praktijken van de Haagse (opleidings)scholen (Biesta, 2014).

De starter centraal

Het leren van de startende docenten vindt plaats in een veilig leerklimaat waarin er voldoende tijd en ruimte is om je het vak van docent eigen maken. Een leerklimaat waarin voldoende aandacht is voor de behoefte aan relatie, autonomie en competentie van de lerenden (Stevens, 2004). Startende docenten moeten het gevoel krijgen dat ze erbij horen, dat ze gezien worden en dat ze invloed hebben op hun eigen leerproces. De startende collega is dan ook altijd eigenaar van zijn of haar eigen opleidings-, begeleidings- en/of professionaliseringstraject. Met behulp van feedback van gecertificeerde begeleiders maakt de startende collega een keuze uit het aanbod afgestemd op zijn of haar specifieke leerbehoefte.

De rol en positie van startende leraren

De Haagse opleidingsscholen onderkennen expliciet het innovatief professioneel potentieel binnen de (opleidings)school (VO-raad, 2020) van de startende collega’s. Het Haags Inductie Programma draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van starters van startbekwaam naar vakbekwaam maar de starters dragen op hun beurt bij aan het ontwikkelen van de vakbekwaamheid van collega’s die al langer werkzaam zijn binnen het Haagse onderwijsveld. Hun frisse blik, nieuwe kennis, netwerken en ideeën dragen bij aan onderwijsvernieuwing en onderwijsverandering. Starters zijn een spiegel voor de organisatie waar het gaat om inhoud en organisatievorm. Met hun diversiteit zijn ze een verrijking voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

Gegevens penvoerder

Stichting VO Haaglanden
Postbus 85695
2508 CJ Den Haag

Bezoekadres:
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag

www.vohaaglanden.nl
Bestuursnummer: 41360

Contactpersoon:
mw. K. van der Wielen
telefoon: 070 426 26 26
kgmvanderwielen @vohaaglanden.nl